DMCA - Apkgosu

APKGosu cam kết tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và tuân thủ chặt chẽ Đạo luật Bản quyền Kỷ nguyên Số (DMCA) của Mỹ. Chúng tôi nhanh chóng xử lý mọi báo cáo vi phạm tiềm tàng.

Phản hồi Đối với Cáo buộc Vi phạm

Khi có cáo buộc vi phạm về nội dung trên trang web của chúng tôi, chúng tôi hành động nhanh chóng, thường là loại bỏ hoặc hạn chế truy cập vào nội dung bị cáo buộc vi phạm. Chúng tôi cũng liên hệ với nhà phát triển đã đăng tải nội dung, cho họ cơ hội đưa ra thông báo phản đối theo quy định của DMCA.

Hướng dẫn về Thông báo Pháp lý

Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên pháp lý trước khi nộp thông báo vi phạm hoặc thông báo phản đối, để hiểu rõ về quyền và trách nhiệm của mình theo DMCA và các luật khác. Hướng dẫn của chúng tôi đáp ứng yêu cầu của Mục 512(c) của DMCA nhưng không phải là lời khuyên pháp lý.

Cách Báo cáo Vi phạm Bản quyền

Để báo cáo vi phạm bản quyền trên APKGosu, thông báo của bạn cần bao gồm:

  1. Chữ ký của nhà phát triển hoặc đội ngũ được uỷ quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền bị cáo buộc vi phạm.
  2. Mô tả rõ ràng về tác phẩm bản quyền bạn tin rằng đã bị vi phạm.
  3. URL trong email của bạn để chúng tôi nhanh chóng tìm kiếm nội dung.
  4. Thông tin liên hệ của bạn, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và email nếu có.
  5. Tuyên bố khẳng định niềm tin của bạn rằng việc sử dụng tài liệu không được phép bởi chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp.
  6. Xác nhận về tính chính xác của khiếu nại dưới rủi ro bị kết tội khai man, thừa nhận rằng việc cáo buộc sai lệch nội dung hoặc hoạt động vi phạm có thể dẫn đến hậu quả pháp lý, bao gồm cả trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
  7. Gửi Thông báo Vi phạm

Gửi email thông báo vi phạm đến apkgosu@gmail.com. Chúng tôi xử lý những vấn đề này một cách nghiêm túc và tuân thủ theo tiêu chuẩn DMCA.